پرتفو

عملکرد سرمایه‌گذاری بامداد

سرمایه گذاری مشترک(co-investment)

821 میلیارد ریال

حجم کل سرمایه گذاری‌ انجام شده تا کنون

2.000 میلیارد ریال

تعداد شرکت‌های سرمایه گذاری شده

12 شرکت

تجربه همکاری با بامداد

نظرات مدیر عامل شرکت ها