فناوری های پلیمری پویش

حوزه فناوری:

بازیافت

محصول:

وضعیت فعلی:

حجم سرمایه گذاری انجام شده:

برنامه های آتی:

تاریخ شروع فعالیت:

موقعیت کارخانه:

اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم:

ظرفیت: