شبکه ارتباطات

شرکت مدیریت سرمایه بامداد برای برقراری ارتباط بین کارکنان، مشتریان، سهامداران و سایر ذینفعان خود از یک شبکه ارتباطی جامع استفاده می‌کند.
در ادامه به معرفی این شبکه عظیم می پردازیم.

شرکای استراتژیک

هم سرمایه گذاران