پورتفولیو

فناور پلیمر سپیدان

فرایند تولید کامپاندهاي پلیمري و آلیاژهاي پلیمري با خواص ویژه از مهمترین مزیت‌هاي محصولات تولیدي با دستگاه نیدر است. تولید انواع کامپاند و آلیاژهاي پلیمري توسط نیدر مزیت رقابتی منطقه‌اي و حتی جهانی خواهد داشت و بسیاري از این کامپاندها هم اکنون با مشکل واردات به کشور مواجه است.

برخی از کامپاندهایی که تا کنون با این دستگاه تولید و نتایج مطلوبی به همراه داشته عبارتند از:

  • مستر بچ سفید
  • کامپاند کربنات
  • تولید آلیاژ کابل سازي

تاریخ تاسیس: 1399/11/13

ظرفیت اسمی: 1000 تن در سال