ناصر سبحانی

مشاوره حوزه صنعت و معدن
لیسانس مهندسی صنایع