محمد فردوسی

قائم مقام مدیر عامل

دکترای مهندسی شیمی