محمد حسین محمد زاده

عضو کمیته سرمایه گذاری حوزه ی ارزش گذاری

کارشناسی ارشد، MBA