محمدرضا نجاتی

مشاوره اجرای پروژه
کارشناس ارشد MBA