محمدرضا زرگر

نائیب رییس هیئت مدیره ( به نمایندگی از توسعه کار آفرینی بهمن)

دکتری مدیریت دولتی