مجتبی باقری

عضو کمیته سرمایه گذاری حوزه کنترل پروژه
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع