فیروز حکمی زاده

مشاورحوزه پالایش و روغن های صنعتی
کارشناسی صنعت روانکار