سید کاظم میری زاده

مشاور فنی
کارشناسی ارشد مهندسی برق