سید جلال الدین سیدی

رئیس موظف هیئت مدیره

مهندس شیمی – گرایش پلیمر دانشگاه امیرکبیر