سیدمحمدحسین سادات‌رسول

مدیر سرمایه‌گذاری
کارشناسی ارشد، MBA مالی