اسماء چگنی

عضو کمیته سرمایه گذاری حوز‌ه‌ی بیوتکنولوژی- سلامت

دکترای مهندسی شیمی بیوتکنولوژی