مجید ناصر

مشاور حوزه متالوژی ، ساخت و تولید
کارشناسی ارشد مواد متالورژی